Nová státní pujčka

Vláda ČR schválila nařízení o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na modernizaci bytů pro mladé. Díky tomu mohou lidé do 35 věku let získat nízkoúročený úvěr v hodnotě až 150 000 Kč. Tato půjčka je velmi výhodná nejen díky úrokové sazbě 2%, ale také proto, že není třeba ručit nemovitosí a máte tak možnost získat hypotéku. Další výhodou je snadné vyřízení. Doporučujeme! Více zde!Tepelné čerpadlo

Topte levně!

Zkuste tepelné čerpadlo!
Médium, které Vám navždy
topí levně!

EKONOMICKÉ PORADENSTVÍ

Jsme Vám připraveni nabídnout kompletní služby v oblasti projektového financování. Proto jsme pro Vás například připraveni zajistit zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení včetně vyřízení veškerých formalit spojených s realizací projektu. Zároveň za Vás převezmeme starost o projektový management nebo jednání s bankami o poskytnutí úvěru Vaší společnosti.


- Identifikace a audit projektu
- Možnosti financování projektu
- Služby v oblasti regionálního rozvoje
- Marketingové studie, finanční analýzy a podnikatelské plány
- Strategie rozvoje
- Strategické dokumenty pro oblast firemních inovací

- příprava výkazů a podnikatelských záměrů pro získání úvěru u banky
- tvorba Cash-flow a dalších výkazů
- ekonomické ukazatele společnosti
- projekce hospodářského vývoje společnosti
- návratnost investic
- měsíční výkazy dle potřeb klienta


Žádný podnikatelský subjekt, který se dnes pohybuje na trhu v tvrdých konkurenčních podmínkách, nemůže dlouhodobě existovat bez ucelené soustavy podnikatelských záměrů, strategických plánů a koncepcí. Kvalitně zpracovaný podnikatelský záměr je základem pro rozhodování managementu, kam nasměrovat budoucí úsilí a cenné zdroje. Nedílnou součástí kvalitně zpracovaného podnikatelského záměru je i zpětná vazba reálnosti plnění záměru. Jen kvalifikovaně zpracovaný podnikatelský záměr s profesionálním ekonomickým hodnocením má naději na získání potřebných finančních zdrojů pro svoji realizaci. Výsledný podnikatelský záměr přinese komplexní pohled v těchto bodech:


- historie firmy
- profesní údaje o pracovnících firmy
- související majetkoprávní vztahy (vlastnictví či pronájem pozemků, budov)
- technická a technologická charakteristika projektu, rozbor předpokládaných investičních výdajů
- dodavatelské zajištění
- rozbor tržeb a nákladů projektu
- rozbor silných a slabých stránek projektu a jeho možná rizika jako jeden z nejdůležitějších předpokladů úspěšnosti
- vypracování celkových kalkulací hospodářského vývoje firmy po celou dobu úvěrování, včetně plánu cash flowEKONOMICKÉ PORADENSTVÍ
V OBLASTI ČERPÁNÍ
STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU

Realizace projektu je velmi složitý tvůrčí proces složený z řady postupných kroků a dílčích cílů. My Vám nabízíme komplexní balík služeb od úvodní myšlenky až ke konečné realizaci projektu:


- identifikace projektu – posouzení záměru dle podmínek dotačního programu, základní správní, technické, hospodářské a finanční aspekty projektu
- technická pomoc při administraci rozvojových programů
- odborná pomoc žadatelům při zpracování přihlášek a jejich náležitostí do rozvojových programů
- zpracování projektové dokumentace k projektům, přihlášeným do rozvojových programů
- technická pomoc při přípravě projektové dokumentace podle pravidel konkrétního programu
- technická a organizační pomoc firmám, které se připravují na využití dotačních programů ČR a EU nebo jsou již do nich zařazeny
- zpracování povinné projektové dokumentace (studie proveditelnosti, projektový záměr, SWOT analýza, žádost, tiskopisy typu RA, posouzení vlivu na životní prostředí, tendrová dokumentace) pro přihlášení firmy do rozvojových programů
- posouzení vlivu projektu na životní prostředí (EIA)
- S.W.O.T. analýzy projektu a žadatele
- konzultace vašich projektů přímo na Ministerstvu průmyslu a obchodu, Ministerstvu pro místní rozvoj, agentuře Czechinvest a dalších implementačních agenturách nebo orgánech státní správy a samosprávy
- detailní vypracování vašeho podnikatelského záměru
- kompletní administrace projektové žádosti
- finanční analýza projektu a žadatele
- plán financování projektu
- zajištění úvěru pro realizaci projektu u banky
- marketingové studie
- studie proveditelnosti projektu (feasibility study)
- kontrola správnosti a úplnosti požadovaných příloh zajišťovaných klientem